แบบทดสอบภาษาจีน

โฆษณา

เทคนิคการออกเสียงภาษาจีนให้ชัดเจน

บทสนทนา แนะนำตัวเอง

แผนการสอนขั้นเทพ

                                           

หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การท่องเที่ยว

2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือ การใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน (ต 1.1 ม. 4/1)

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าวประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน

(ต 1.1  ม. 4/2)

3. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและ      เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน (ต 1.1  ม. 4/3)

4. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือ        สถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม(ต 1.2  ม. 4/3)

5. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/     ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม (ต 1.2  ม. 4/4)

6. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรมประสบการณ์         และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล(ต 1.2  ม. 4/5)

7. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ใน        ความ สนใจของสังคม (ต 1.3  ม. 4/1)

3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

มีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการใช้คำศัพท์ที่ใช้ในการสนทนากันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

4. สาระการเรียนรู้

1.สาระการเรียนรู้แกนกลาง

–  การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค

–  ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ

ในชีวิตประจำวัน

–  การใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา เช่น การแสดงท่าทางประกอบ

–  การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

2.สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

.                   ให้นักเรียนบอกชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลป่ากลาง

3.สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะในการฟัง

สมรรถนะในการพูด

สมรรถนะในการอ่าน

สมรรถนะในการเขียน

ความสามารถในการสื่อสาร

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

– ความมีวินัย

– ใฝ่เรียนรู้

– ความซื่อสัตย์

– ความรับผิดชอบ

– ความดีงาม

– คุณธรรมจริยธรรม

– มีจิตสาธารณะ

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน(รวบยอด)

การเขียนบรรยายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของตนเอง

การเล่าเรื่องที่อ่านพร้อมแสดงท่าทางประกอบ

การแสดงบทบาทสมมติพูดคุยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

8. การวัดและประเมินผล

1.การประเมินก่อนเรียน

2.การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

3.การประเมินหลังเรียน

4.การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน(รวบยอด)

9. กิจกรรมการเรียนรู้

–  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

                                                                                   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                         ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา2554                                                              หน่วยการเรียนรู้ที่1ชื่อหน่วยท่องเที่ยว

 เรื่องพวกเราเคยไปชมพระบรมมหาราชวัง  สาระที่ 1 2 3                              เวลา 10 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือ การใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน (ต 1.1 ม. 4/1)

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าวประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน

(ต 1.1  ม. 4/2)

3. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและ  เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน (ต 1.1  ม. 4/3)

4. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม(ต 1.2  ม. 4/3)

5. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม (ต 1.2  ม. 4/4)

6. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรมประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล(ต 1.2  ม. 4/5)

7. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความ สนใจของสังคม (ต 1.3  ม. 4/1)

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

มีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการใช้คำศัพท์ที่ใช้ในการสนทนากันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

          ความรู้

1. คำศัพท์

2. ไวยากรณ์

3. การสนทนา

ทักษะ/กระบวนการ

1. มีความสามารถในการฟัง  พูด อ่าน และเขียนประโยค และข้อความในข่าว ประกาศ บทร้อยกรองและบทความ ต่าง ๆ

2. มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อสนทนาและโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องใกล้ตัว  ประสบการณ์

ข่าว/ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม

3. มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อบรรยายความรู้สึกหรือแสดง ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง

ต่าง ๆ กิจกรรม ข่าว/เหตุการณ์ต่าง ๆ ในท้องถิ่น สังคม และโลก

4. มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อสืบค้น วิเคราะห์ วิเคราะห์ สรุป และนำเสนอความรู้และข้อมูลต่าง ๆ จาก

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ

5. มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์จริงภายในโรงเรียน ชุมชน และสังคม

6. มีความเข้าใจ วิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้อย่างมี

เหตุผล

7. นำความรู้ที่ไดัรับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

    1.คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1.ความมีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3.ความซื่อสัตย์

4.ความรับผิดชอบ

5. ความดีงาม

6.คุณธรรมจริยธรรม

7. มีจิตสาธารณะ

2.สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

ให้นักเรียนได้บอกชื่อสถานที่ท้องเที่ยวในตำบลป่ากลาง

3.สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.สอดแทรกความรู้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงลักษณะของธงชาติของสมาชิกอาเซียน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1.สมรรถนะในการฟัง

2.สมรรถนะในการพูด

3.สมรรถนะในการอ่าน

4.สมรรถนะในการเขียน

5.ความสามารถในการสื่อสาร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.ความมีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3.ความซื่อสัตย์

4.ความรับผิดชอบ

5. ความดีงาม

6.คุณธรรมจริยธรรม

7. มีจิตสาธารณะ

กิจกรรมการเรียนรู้

 

          ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.กล่าวทักทายนักเรียนพร้อมกับเช็คจำนวนนักเรียน

2.ครูกล่าวนำเข้าสู่บทเรียน โดยครูบอกจุดประสงค์การเรียนในบทเรียนและชื่อเรื่องที่จะเรียน

ขั้นสอน

3. นักเรียนอ่านบัตรคำตามครู 2 รอบ และแปลความหมายให้นักเรียนฟังไปพร้อม ๆ กัน

4. นักเรียนอ่านบัตรคำตามซีดี 2 รอบ

5.นักเรียนอ่านบัตรคำ 2 รอบ โดยนักเรียนอ่านพร้อม ๆ กัน

6. นักเรียนอ่านบทสนทนาตามครู 2 รอบ และแปลความหมายให้นักเรียนฟัง

7.นักเรียนอ่านบทสนทนาตามซีดี 2 รอบ

8.นักเรียนฝึกอ่านบทสนทนา โดย ครูคอยช่วยเหลือ

9.สุ่มนักเรียนออกมาอ่านบัตรคำ 5 คน และอ่านบทสนทนา 5 คน

ขั้นสรุป

10. นักเรียนทบทวนคำศัพท์ทั้งหมดอีก 2 รอบ โดย ครูคอยปรับถ้านักเรียนออกเสียงไม่ถูกต้อง

11. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้เรียนในเรื่องการท่องเที่ยวโดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น

12. นักเรียนคัดศัพท์ทั้งหมด ลงในสมุด และฝึกอ่านบทสนทนา เป็นการบ้าน


   สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

          สื่อการเรียนรู้

1. บัตรคำชื่อประเทศ 10 ประเทศ

2. บัตรภาพ(ธงชาติ) 10 ประเทศ

3. บัตรคำศัพท์สถานที่

      แหล่งการเรียนรู้

1. ห้องสมุด

2. อินเตอร์เน็ต

เรียน พินยิน(สัทธอักษร)

บทสนทนา คุณเป็นคนประเทศใด

เพลงจีน มัธยมศึกษาปีที่ ๔ นะคะ

Previous Older Entries