แผนการสอนขั้นเทพ

                                           

หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การท่องเที่ยว

2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือ การใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน (ต 1.1 ม. 4/1)

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าวประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน

(ต 1.1  ม. 4/2)

3. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและ      เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน (ต 1.1  ม. 4/3)

4. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือ        สถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม(ต 1.2  ม. 4/3)

5. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/     ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม (ต 1.2  ม. 4/4)

6. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรมประสบการณ์         และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล(ต 1.2  ม. 4/5)

7. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ใน        ความ สนใจของสังคม (ต 1.3  ม. 4/1)

3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

มีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการใช้คำศัพท์ที่ใช้ในการสนทนากันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

4. สาระการเรียนรู้

1.สาระการเรียนรู้แกนกลาง

–  การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค

–  ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ

ในชีวิตประจำวัน

–  การใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา เช่น การแสดงท่าทางประกอบ

–  การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

2.สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

.                   ให้นักเรียนบอกชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลป่ากลาง

3.สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะในการฟัง

สมรรถนะในการพูด

สมรรถนะในการอ่าน

สมรรถนะในการเขียน

ความสามารถในการสื่อสาร

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

– ความมีวินัย

– ใฝ่เรียนรู้

– ความซื่อสัตย์

– ความรับผิดชอบ

– ความดีงาม

– คุณธรรมจริยธรรม

– มีจิตสาธารณะ

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน(รวบยอด)

การเขียนบรรยายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของตนเอง

การเล่าเรื่องที่อ่านพร้อมแสดงท่าทางประกอบ

การแสดงบทบาทสมมติพูดคุยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

8. การวัดและประเมินผล

1.การประเมินก่อนเรียน

2.การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

3.การประเมินหลังเรียน

4.การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน(รวบยอด)

9. กิจกรรมการเรียนรู้

–  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

                                                                                   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                         ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา2554                                                              หน่วยการเรียนรู้ที่1ชื่อหน่วยท่องเที่ยว

 เรื่องพวกเราเคยไปชมพระบรมมหาราชวัง  สาระที่ 1 2 3                              เวลา 10 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือ การใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน (ต 1.1 ม. 4/1)

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าวประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน

(ต 1.1  ม. 4/2)

3. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและ  เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน (ต 1.1  ม. 4/3)

4. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม(ต 1.2  ม. 4/3)

5. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม (ต 1.2  ม. 4/4)

6. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรมประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล(ต 1.2  ม. 4/5)

7. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความ สนใจของสังคม (ต 1.3  ม. 4/1)

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

มีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการใช้คำศัพท์ที่ใช้ในการสนทนากันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

          ความรู้

1. คำศัพท์

2. ไวยากรณ์

3. การสนทนา

ทักษะ/กระบวนการ

1. มีความสามารถในการฟัง  พูด อ่าน และเขียนประโยค และข้อความในข่าว ประกาศ บทร้อยกรองและบทความ ต่าง ๆ

2. มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อสนทนาและโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องใกล้ตัว  ประสบการณ์

ข่าว/ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม

3. มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อบรรยายความรู้สึกหรือแสดง ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง

ต่าง ๆ กิจกรรม ข่าว/เหตุการณ์ต่าง ๆ ในท้องถิ่น สังคม และโลก

4. มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อสืบค้น วิเคราะห์ วิเคราะห์ สรุป และนำเสนอความรู้และข้อมูลต่าง ๆ จาก

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ

5. มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์จริงภายในโรงเรียน ชุมชน และสังคม

6. มีความเข้าใจ วิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้อย่างมี

เหตุผล

7. นำความรู้ที่ไดัรับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

    1.คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1.ความมีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3.ความซื่อสัตย์

4.ความรับผิดชอบ

5. ความดีงาม

6.คุณธรรมจริยธรรม

7. มีจิตสาธารณะ

2.สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

ให้นักเรียนได้บอกชื่อสถานที่ท้องเที่ยวในตำบลป่ากลาง

3.สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.สอดแทรกความรู้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงลักษณะของธงชาติของสมาชิกอาเซียน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1.สมรรถนะในการฟัง

2.สมรรถนะในการพูด

3.สมรรถนะในการอ่าน

4.สมรรถนะในการเขียน

5.ความสามารถในการสื่อสาร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.ความมีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3.ความซื่อสัตย์

4.ความรับผิดชอบ

5. ความดีงาม

6.คุณธรรมจริยธรรม

7. มีจิตสาธารณะ

กิจกรรมการเรียนรู้

 

          ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.กล่าวทักทายนักเรียนพร้อมกับเช็คจำนวนนักเรียน

2.ครูกล่าวนำเข้าสู่บทเรียน โดยครูบอกจุดประสงค์การเรียนในบทเรียนและชื่อเรื่องที่จะเรียน

ขั้นสอน

3. นักเรียนอ่านบัตรคำตามครู 2 รอบ และแปลความหมายให้นักเรียนฟังไปพร้อม ๆ กัน

4. นักเรียนอ่านบัตรคำตามซีดี 2 รอบ

5.นักเรียนอ่านบัตรคำ 2 รอบ โดยนักเรียนอ่านพร้อม ๆ กัน

6. นักเรียนอ่านบทสนทนาตามครู 2 รอบ และแปลความหมายให้นักเรียนฟัง

7.นักเรียนอ่านบทสนทนาตามซีดี 2 รอบ

8.นักเรียนฝึกอ่านบทสนทนา โดย ครูคอยช่วยเหลือ

9.สุ่มนักเรียนออกมาอ่านบัตรคำ 5 คน และอ่านบทสนทนา 5 คน

ขั้นสรุป

10. นักเรียนทบทวนคำศัพท์ทั้งหมดอีก 2 รอบ โดย ครูคอยปรับถ้านักเรียนออกเสียงไม่ถูกต้อง

11. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้เรียนในเรื่องการท่องเที่ยวโดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น

12. นักเรียนคัดศัพท์ทั้งหมด ลงในสมุด และฝึกอ่านบทสนทนา เป็นการบ้าน


   สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

          สื่อการเรียนรู้

1. บัตรคำชื่อประเทศ 10 ประเทศ

2. บัตรภาพ(ธงชาติ) 10 ประเทศ

3. บัตรคำศัพท์สถานที่

      แหล่งการเรียนรู้

1. ห้องสมุด

2. อินเตอร์เน็ต

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: